یکشنبه 27 ژانویه 2019

شغل دولتی، منفورترین شغل در بین مردم آمریکا

اخبار

فعالیت در صنعت کامپیوتر محبوبترین عرصه کاری در بین مردم آمریکا بوده و پس از آن صنعت رستوران‌داری و کشاورزی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

بر اساس نظرسنجی اخیر موسسه گالوپ، فعالیت در صنعت کامپیوتر محبوبترین عرصه کاری در بین مردم آمریکا بوده و پس از آن صنعت رستوران‌داری و کشاورزی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.فعالیت در بخش دولتی نیز در رتبه آخر شغل‌های محبوب آمریکایی‌ها قرار دارد.

فعالیت در صنعت کامپیوتر محبوبترین عرصه کاری در بین مردم آمریکا بوده و پس از آن صنعت رستوران‌داری و کشاورزی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

بر اساس نظرسنجی اخیر موسسه گالوپ، فعالیت در صنعت کامپیوتر محبوبترین عرصه کاری در بین مردم آمریکا بوده و پس از آن صنعت رستوران‌داری و کشاورزی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.فعالیت در بخش دولتی نیز در رتبه آخر شغل‌های محبوب آمریکایی‌ها قرار دارد.

فعالیت در صنعت کامپیوتر محبوبترین عرصه کاری در بین مردم آمریکا بوده و پس از آن صنعت رستوران‌داری و کشاورزی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

بر اساس نظرسنجی اخیر موسسه گالوپ، فعالیت در صنعت کامپیوتر محبوبترین عرصه کاری در بین مردم بوده و پس از آن صنعت رستوران‌داری و کشاورزی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.فعالیت در بخش دولتی نیز در رتبه آخر شغل‌های محبوب آمریکایی‌ها قرار دارد.

فعالیت در صنعت کامپیوتر محبوبترین عرصه کاری در بین مردم آمریکا بوده و پس از آن صنعت رستوران‌داری و کشاورزی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

بر اساس نظرسنجی اخیر موسسه گالوپ، فعالیت در صنعت کامپیوتر محبوبترین عرصه کاری در بین مردم بوده و پس از آن صنعت رستوران‌داری و کشاورزی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.فعالیت در بخش دولتی نیز در رتبه آخر شغل‌های محبوب آمریکایی‌ها قرار دارد.

اشتراک گذاری این مطلب

مطالب مرتبط